Grote voorraad
Bijna alle modellen beschikbaar
Grote voorraad
Diverse modellen
reviews

Algemene voorwaarden van Autokan

Artikel 1 - Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Dag: kalenderdag;
 • Opdrachtgever: de partij met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit;
 • Opdrachtnemer (hierna: Autokan): Krediet kan B.V., met als vestigingsadres, Nomdenweg 2-1A, 9561 AM Ter Apel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S.R.H. Geerts, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64193349, BTW nummer NL855560526B01;
 • Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht in de zin artikel 7:400 e.v. BW, die tussen Autokan en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
 • Partij (-en): Opdrachtgever of Autokan. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Autokan bedoelt;
 • Werkzaamheden: alle door Autokan aangeboden uit te voeren advies- en/of bemiddelingswerkzaamheden voor het afsluiten van een financieel product en/of de te leveren diensten aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of Werkzaamheden van Autokan en/of alle met Autokan gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Autokan. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Autokan zijn overeengekomen. 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Autokan nadrukkelijk overeen dat Autokan niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever. 

2.3 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Autokan. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Autokan en derden worden ingeroepen indien Autokan deze schriftelijk heeft bekrachtigd. 

2.4 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Autokan voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Autokan zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk per e-mail worden toegezonden.  

2.5 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.autokan.nl/algemene-voorwaarden.

2.6 Autokan is te allen tijde bevoegd eenzijdig wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijziging wordt  gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet akkoord is met de wijziging, dan dient de Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken aan Kredietkan binnen 30 Dagen nadat de Autokan de Opdrachtgever van de wijziging op de hoogte heeft gesteld. Laat de Opdrachtgever dit na, dan treedt de wijziging in werking 30 Dagen na kennisgeving. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt.

2.7 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van medewerkers van Autokan, en ieder voor wiens handelen of nalaten Autokan aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3 - Het Aanbod 

3.1 Een Aanbod door Autokan geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Werkzaamheden. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

3.2 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden, waaronder mede wordt begrepen de inhoud, en omvang van de Werkzaamheden, de hoogte van en de wijze waarop het honorarium in rekening wordt gebracht, de (aan)betalingsverplichtingen. Alle werkzaamheden, diensten, zaken etc. die niet worden vermeld in het Aanbod zijn niet in het Aanbod inbegrepen. Alle vermelde prijzen in het Aanbod zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele te maken kosten.

3.3 Indien een Aanbod van Autokan (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.4 Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, gegevens, termijnen en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Autokan slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Autokan is aangegeven.

3.5 Autokan kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

3.6 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Autokan zich het recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.7 Mondelinge toezeggingen verbinden Autokan slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Autokan zijn bevestigd.   

3.8 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.   

Artikel 4 – De Overeenkomst 

4.1 Een Overeenkomst tussen Autokan en Opdrachtgever komt tot stand nadat deze door Autokan op haalbaarheid is beoordeeld en Autokan schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.

4.2 Indien de Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Autokan onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 5 en 6.  

4.3 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Autokan gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Autokan uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  

4.4 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Autokan daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.   

4.5 Als datum van totstandkoming van de Overeenkomst zal gelden de datum van de schriftelijke bevestiging door Autokan.

4.6 Autokan behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).  

4.7 Autokan kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Autokan op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Autokan een aanvraag  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.8 Autokan is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 - Honorarium 

5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een provisie, een vast honorarium en/of een uurtarief overeenkomen. Indien een uurtarief wordt overeengekomen wordt het honorarium vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren maal het gebruikelijke uurtarief van Autokan. Indien een provisie wordt overeengekomen, is dit provisiebedrag verdisconteerd in de door de Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premie. Het honorarium is altijd exclusief eventuele onkosten van Autokan en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Indien de Opdrachtgever een consument is, is het honorarium inclusief btw, doch exclusief eventuele onkosten van Autokan en andere heffingen van overheidswege. Kosten die aan Autokan in rekening worden gebracht of kosten die Autokan maakt en die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst worden door Autokan bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Autokan te vergoeden.

5.2 Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die niet te wijten zijn aan Autokan en die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, dan is Autokan gerechtigd het honorarium te verhogen en/of de prijs- en onkostenverhoging door de berekenen aan Opdrachtgever zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden.

5.3 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Autokan mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 

5.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.5 Het overeengekomen honorarium of uurtarief zal jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met de gemiddelde DPI-index voor de zakelijke commerciële dienstverlening. Een indexering kan nimmer lijden tot een vermindering van het overeengekomen honorarium of uurtarief.

Artikel 6 - Uitvoering van Overeenkomst

6.1 Autokan neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Werkzaamheden naar beste wetenschap en kunde uitvoeren. De Overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting en nimmer tot een resultaatsverplichting.

6.2 Door Autokan opgegeven termijnen voor het uitvoeren van een de Werkzaamheden, zijn bedoeld als richtlijn en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

6.3 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Autokan die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. Wijzigingen in de persoonlijke situatie van Opdrachtgever dient Opdrachtgever terstond aan Autokan door te geven. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Autokan verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

6.4 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke en/of gevraagde gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Autokan bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht de uit de opschorting voortvloeiende kosten en winstderving volgens het gebruikelijke tarief van Autokan aan Autokan te vergoeden.

6.5 Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen en uitlatingen die de eer en de goede naam van Autokan aantasten.

Artikel 7 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

7.1 De Werkzaamheden omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden en diensten.

7.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Autokan ter kennis zijn gebracht.

7.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Autokan de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

7.4 Indien Autokan voor het overige meent dat sprake is van meerwerk door onvoorziene omstandigheden, zal Autokan daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. Autokan zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

7.5 Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Autokan de geplande werkzaamheden opnieuw of anders moet organiseren. Autokan is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende uurtarief.

Artikel 8 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst

8.1 De tussen Partijen gesloten Overeenkomst wordt aangegaan tot dat het einddoel is bereikt. Na het bereiken van het einddoel wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.

8.2 De Overeenkomst kan tussentijds niet door Opdrachtgever worden beëindigd.

8.3 Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen, wordt na afloop van de periode vermeld in de overeenkomst, de overeenkomst steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand.

8.4 Indien een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen, dan geldt er een wederzijdse opzegtermijn van drie (3) maanden, tenzij contractueel anders tussen Partijen is overeengekomen.

8.5 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door Autokan, zal Autokan indien Opdrachtgever dit schriftelijk verzoekt, zorgdragen voor correcte overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een door Opdrachtgever aangedragen derden tenzij de beëindiging van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. De werkzaamheden betrekking hebbende op overdracht worden volgens het gebruikelijke uurtarief van Autokan bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.6 Indien (i) de Opdrachtgever zich niet houdt aan het gestelde in lid 1, 2, 3 of 4 en overgaat tot (gedeeltelijk) beëindiging van de Overeenkomst, (ii) en/of Autokan uit de gedragingen van Opdrachtgever af heeft mogen leiden dat Opdrachtgever het beoogde einddoel niet tot (langer) tot stand wenst te brengen, en/of (iii) de Opdrachtgever niet de vereiste medewerking verleend aan het tot stand brengen van het einddoel en hiertoe schriftelijk of via de elektronische weg in gebreke is gesteld door Autokan, dan is Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd bestaande uit het overeengekomen honorarium verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Autokan vergoed. Indien er geen vast honorarium is overeengekomen worden de door Autokan reeds uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en geleverde zaken vergoed, vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten en vermeerderd met de gederfde winst. De annuleringskosten bedragen in ieder geval niet minder dan 10% van het overeengekomen tarief voor uitvoering van de werkzaamheden zoals vermeld op de offerte en indien er sprake is van een kredietbedrag, 10% van het kredietbedrag.

Artikel 9 - Betaling

9.1 Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na factuurdatum op een door Autokan aan te wijzen rekening. De op de bankafschriften van Autokan aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

9.2 Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

9.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 14 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Autokan te worden gemeld door het versturen van een email aan info@kredietkan.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bezwaren over een factuur die niet binnen de gestelde termijn door Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, worden niet meer in behandeling genomen.

9.4 Opdrachtgever is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

9.5 Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. Indien Opdrachtgever een Consument is zal Opdrachtnemer kosteloos een betalingsherinnering sturen met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag nadat aan de Consument de aanmaning is verstuurd, tot gehele betaling van het openstaande bedrag over te gaan. Laat de Consument dit na, dan is de Consument van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.

9.6 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Autokan, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.  

9.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Autokan de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.   Indien de Opdrachtgever een Consument is wordt de opeisbare hoofdsom vermeerdert met de wettelijke rente in plaats van de wettelijke handelsrente.

9.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Autokan genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Autokan eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 45,00. Voor Consumenten gelden de wettelijke grenzen aan buitengerechtelijke incassokosten.

9.9 Reclames ontslaan Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen. 

Artikel 10 – Aanbiedingen, offertes van derden

10.1 Tenzij Partijen anders overeenkomen stelt Autokan in overeenstemming met de Opdrachtgever en op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie berekeningen en bijbehorende documenten op om de Opdrachtgever inzicht te bieden in de kosten en dekking van beoogde/mogelijke financiële producten.

10.2 De Opdrachtgever is zich er van bewust dat de berekeningen, kosten en dekking van een financieel product die door Autokan aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld indicatief van aard is, en waaraan Opdrachtgever dus geen enkele recht kan ontlenen, of enige aanspraak op kan doen.

10.2 Indien Opdrachtgever op basis van de berekeningen, kosten en dekking van een bepaald financieel product dit wenselijk acht zal Autokan een financiële instelling verzoeken om een offerte te sturen. Dit is een offerte van een financiële instelling waarop de voorwaarden en condities van de desbetreffende financiële instelling op van toepassing zijn. De offerte die Autokan aan de Opdrachtgever overhandigt is immer onder voorbehoud van acceptatie door de desbetreffende financiële instelling.

10.3 Indien een offerte van een financiële instelling is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de offerte van de financiële instelling en voor berekeningen die Autokan aan de hand van de verstrekte onjuiste/onvolledige informatie heeft gemaakt.

10.4 Het is Autokan toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever. Voor zover Autokan bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen zal Autokan daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever.

Artikel 11 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

11.1 Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Autokan niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Autokan gerechtigd – onverminderd alle overige aan Autokan toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Autokan is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van Autokan op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

11.2 Autokan heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden;
 2. ` aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever;
 3. toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 4. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 5. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Autokan onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Autokan passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Autokan.

11.4 Autokan heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade te vorderen van Opdrachtgever.

11.5 Autokan is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Autokan kan worden gevergd.

11.6 Indien Autokan overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.7 Indien Autokan overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Autokan op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.8 Indien Autokan de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Autokan door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

11.9 Indien er gerede twijfel bij Autokan bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is Autokan bevoegd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten totdat door de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Autokan door deze vertraging te lijden schade.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Autokan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Autokan is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2 Autokan is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte indirecte, bijkomende, en of gevolg schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Autokan, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen. 

12.3 Autokan is louter aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van de Werkzaamheden is veroorzaakt en te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid, en/of ernstige toerekenbare tekortkoming die kunnen worden toegerekend aan Autokan en/of haar medewerkers.

12.4 In het geval Autokan aansprakelijk is of toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Autokan beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 

 • maximaal het bedrag dat Autokan voor die Werkzaamheden aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het gefactureerde bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake en indien een provisie is overeengekomen maximaal de jaarpremie van het financiële product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminder met de out-of-pocket-kosten ter zake;
 • het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;
 • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Autokan in voorkomend geval.

12.5 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Autokan aansprakelijk zou kunnen worden gesteld vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 12 maanden nadat Autokan de Werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft door Autokan is geleverd, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.  

12.6 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Autokan en van alle (rechts)personen waarvan Autokan zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt. 

Artikel 13 - Bescherming persoonsgegevens

13.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens neemt Autokan strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Autokan zorgt ervoor dat de verkregen gegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens zorgt Autokan voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. Autokan zal de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Artikel 14 – Overmacht 

14.1 Autokan is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  

14.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Autokan,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer, financiële crisis, epidemie, pandemie.

14.3 Autokan kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der

Partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4 Indien Autokan ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Autokan gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.  

14.5 Indien Autokan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.  

Artikel 15 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

15.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van of over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

15.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.  

15.3 Autokan behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op werken die zij creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: adviezen, werkwijzen, contracten, of andere schriftelijke stukken, kostenramingen, illustraties, methoden, berekeningen, ideeën, brochures.

15.4 Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Autokan voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de klant of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord. 

Artikel 16 - Website

16.1 Autokan is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden en/of advertenties van derden op de website, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen en/of advertensties geven niet de mening of het beleid van Autokan weer.

Artikel 17 - Overige bepalingen 

17.1 Autokan is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

17.2 Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Autokan een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming. 

17.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

17.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

17.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan. 

17.6 Autokan is aangesloten bij het Kifid (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening). Indien de Opdrachtgever een klacht of geschil heeft, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan het Kifid maar is hiertoe niet verplicht. Klachten of geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  kunnen ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Autokan gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

Download hier onze algemene voorwaarden.

Vragen? Neem contact op!